Voorwaarden

Voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende gedeponeerde leverings voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van NetCare.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien dit schriftelijk is bevestigd door NetCare.

1.3 Alle door NetCare uitgebrachte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend.

1.4 Opdrachten zijn alleen bindend, indien ze schriftelijk zijn bevestigd door NetCare.

Artikel 2 Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

2.2 Indien er een vaste prijs wordt overeengekomen, kan hiervan afgeweken worden indien de informatie waarop deze prijs is gebaseerd onjuist of onvolledig is. In dat geval wordt de prijs berekend op basis van nacalculatie van uren en materialen.

2.3 Alle prijzen in offertes, prijslijsten, brochures en aanbiedingen zijn onder voorbehoud.

Artikel 3 levering

3.1 Indien een afgesproken levertijd niet haalbaar blijkt te zijn om wat voor reden dan ook, zal de cliënt hiervan op de hoogte worden gebracht en zal worden getracht een nieuwe redelijke termijn af te spreken.

3.2 Als bewijs van levering van de dienst conform de afspraken geldt een voor akkoord getekende pakbon, danwel een formulier waarin de gewerkte uren staan omschreven.

3.3 Indien er betalingen open staan waarvan de termijn reeds is vervallen, kan geweigerd worden om nieuwe opdrachten te Aanvaarden of reeds overeengekomen opdrachten opgeschort worden totdat is voldaan aan de betalingsverplichting.

Artikel 4 Reclame/Aansprakelijkheid

4.1 Klachten omtrent de geleverde diensten dienen binnen acht dagen na levering per aangetekende brief te worden aangemeld. NetCare moet dan in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn de klacht te verhelpen en/of de schade te beperken. Als cliënt dit verzuimd of zijn medewerking niet verleend, vervalt het recht op schadevergoeding.

4.2 Indien er sprake is van schade die duidelijk aantoonbaar is veroorzaakt door de werkzaamheden die NetCare heeft verricht, kan cliënt hiervoor schadevergoeding ontvangen.

4.3 Alleen de directe schade aan apparatuur en/of software wordt vergoed.

4.4 De hoogte van de schadevergoeding kan echter nooit meer bedragen dan het bedrag dat NetCare in rekening heeft gebracht voor de dienst waarop de schade betrekking heeft met een maximum waarde van drie maanden dienstverlening.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden welke door NetCare niet hadden kunnen worden voorzien of waarop geen invloed was uit te oefenen door NetCare.

5.2 In geval van overmacht bestaat geen recht op schadevergoeding en kunnen afgesproken levertijden worden uitgesteld zonder dat cliënt het recht heeft te annuleren.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient ineens te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien dit niet het geval is, kan het factuurbedrag verhoogd worden met rente en administratiekosten. Tevens zijn alle kosten die gemaakt moeten worden om de factuur te innen voor rekening van cliënt.

6.2 Compensatie van een eventueel door cliënt gepretendeerde vordering is uitgesloten.

6.3 Een verschil van mening over het te vorderen bedrag moet onmiddellijk na ontvangst van de factuur schriftelijk worden gemeld. Bij gebreke hieraan wordt geacht dat er geen geschil bestaat.

Artikel 7 Ontbinding

7.1 Overeenkomsten tussen partijen kunnen worden ontbonden zonder gerechtelijke tussenkomst, indien één van beide partijen de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest zoals in geval van beslaglegging, een aanvraag tot surseance van betaling, of een faillissementsaanvraag.

Artikel 8 Geen overname Beding

8.1 Het is niet toegestaan gedurende de opdracht of verlenging daarvan, alsmede één jaar vanaf beëindiging van de opdracht, medewerkers of zzp-ers werkende voor NetCare te benaderen voor een directe overeenkomst. Bij overtreding zal zonder aanmaning of ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verbeuren van € 25.000 per gebeurtenis. De boete laat de overige rechten van beide partijen onverlet, waaronder het recht op schadevergoeding.

Artikel 9 Geschillen

9.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst die partijen aangaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in ’s Hertogenbosch,onverminderd het recht van hoger beroep.

Artikel 10 Deponering

10.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17085365 en kunnen als algemene voorwaarden worden aangehaald.